office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1

Политика по качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд

Политика по качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

 

Политиката на фирмата е да предлага непрекъснато конкурентна продукция с високо качество, което да гарантира постоянно успешно развитие. 

 

Основната ни цел е максимално задоволяване изискванията и очакванията на нашите клиенти при спазване на всички нормативни изисквания, в условията на здравословни и безопасни условия на труд и при опазване на околната среда.

 

За постигане на тази цел “ЕЛКОМ-МД”  е внедрила интегрирана система за управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда на база на международните  стандарти ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001. Ръководството на фирмата е ангажирано с интегрираната система и осигурява условия и ресурси за нейното ефективно функциониране. То работи активно и целенасочено за прилагане изискванията на системата във всички дейности, както и за нейното непрекъснато усъвършенстване.

 • Изграждане на доверени отношения с клиентите, основани на база коректност, надеждност и обмен на информация. Стриктно спазване на договорите с клиентите

 • Пълно задоволяване потребностите на клиентите с най-висококачествена и конкурентна продукция.

 • Утвърждаване отношения на коректност, доверие, обмен на информация с доставчици и контролни органи.

 • Осигуряване  постоянно високо качество на предлаганата продукция и услуги.

 • Постоянно подобряване на ефективността при управление на производствените процеси и процесите, свързани с качеството.

 • Развиване в служителите старание и лични умения и прецизност, отговорност при изпълнението на изискванията на интегрираната система и демонстрирането им пред клиентите;

 • Ясно определяне на взаимоотношенията и отговорностите на всички служители и длъжностите, оказващи влияние върху качеството продукцията

 • Ясно определяне на отговорностите и задълженията на всички служители относно здравословните и безопасни условия на труд и околната среда,

 • Удовлетворяване приложимите законови и нормативни изисквания относно здравословните и безопасни условия на труд, аспектите на околната среда и управление на отпадъците.

 • Осигуряване на нормални условия и ресурси за изпълнение на процесите във фирмата;

 • Осигуряване необходимото техническо състояние, реда и чистотата на работните места и в помещенията;

 • Създаване на условия за повишаване на квалификацията и професионалните качества на всеки служител в съответствие с изискванията към качеството на произвежданата продукция, ЗБУТ и околната среда;

 • Запознаване на всеки служител с политиката по качество, ЗБУТ и околна среда. Максимално ангажиране на всеки служител за достигане на целите и постоянно подобрение по въпросите на качеството, ЗБУТ и околната среда,

 • Проучване възможностите и перспективите в нашата област и отчитането им при планиране на предлаганата продукция и услуги;

 • Непрекъснато развитие на практическите дейности чрез внедряване на нови технологии, иновации и постигане подобрение по отношение на качеството, ЗБУТ  и околната среда.

 • Създаване на условия за своевременното откриване и предотвратяване на несъответствия, отразяващи се пряко на качеството на продукцията, както и по отношение на ЗБУТ и околната среда;

 • Непрекъснат анализ и подобряване на дейността с цел подобряване качеството, подобряване условията на труд, намаляване риска и въздействието върху околната среда

 • Пълно ангажиране на ръководството с функционирането и развитието на елементите на интегрираната система.