office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1

Политика по качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд

Политика по качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

 ПОЛИТИКА  ПО  КАЧЕСТВО, ОКОЛНА  СРЕДА,

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАНОСТ ПРИ РАБОТА НА „ЕЛКОМ-МД“ ООД

 

Политиката на фирмата е да предлага непрекъснато конкурентна продукция с високо качество, което да гарантира постоянно успешно развитие.

Основната ни цел е максимално задоволяване изискванията и очакванията на нашите клиенти при спазване на всички нормативни изисквания, в условията на здравословни и безопасни условия на труд и при опазване на околната среда.

Прилагането на Интегрираната система за управление, съгласно международните  стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 е най-важното средство за постигане на целите по отношение на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа. Ръководството на „ЕЛКОМ-МД“ ООД залага следните стратегически цели в развитието на фирмата:

Развитие и непрекъснато усъвършенстване на интегрираната система за управление при съблюдаване пълно съответствие със спецификата на фирмената дейност.

Изграждане на доверени отношения с клиентите, основани на база коректност, надеждност и обмен на информация. Стриктно спазване на договорите с клиентите. Пълно удовлетворяване потребностите на клиентите с най-висококачествена и конкурентна продукция.

Утвърждаване отношения на коректност, доверие, обмен на информация със заинтересовани страни.

Развиване в служителите старание и лични умения и прецизност, отговорност при изпълнението на изискванията на интегрираната система и демонстрирането им пред клиентите.

Предотвратяване на замърсявания и свеждане до минимум на всички значими неблагоприятни въздействия върху околната среда, чрез използване на интегрирани процедури за управление на околната среда.

Устойчиво използване на ресурсите и повишаване резултатността спрямо околната среда.

Създаване на условия за повишаване на квалификацията и професионалните качества на всеки служител в съответствие с изискванията към качеството на произвежданата продукция, ЗБУТ и околната среда;

Запознаване на всеки служител с политиката по качество, ЗБУТ и околна среда. Максимално ангажиране на всеки служител за достигане на целите и постоянно подобрение по въпросите на качеството, ЗБУТ и околната среда,

Създаване на условия за своевременното откриване и предотвратяване на несъответствия, отразяващи се пряко на качеството на продукцията, както и по отношение на ЗБУТ и околната среда;

 

В качеството си на Управител на „ЕЛКОМ-МД“ ООД се ангажирам да осигуря подходящи условия и ресурси за ефикасното функциониране на Интегрираната система за управление, с цел изпълнение на дефинираната “Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа” и поетите задължения към нашите клиенти.  

 01.08.2017г.