office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1

ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Събиране, обработка и съхранение на лични данни в ЕЛКОМ-МД в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679

 

 

Събирането, обработката и съхранението на лични данни в ЕЛКОМ-МД се основава на следните принципи:

  • Добросъвестно, законосъобразно и прозрачно събиране и обработване на лични данни
  • Лични данни се събират само за конкретни, изрично указани и легитимни цели, за изпълнение на договори и други нормативни задължения
  • Личните данни, които се събират и обработват са сведени до минимум, само необходимото във връзка с целите на обработката
  • Личните данни, които се събират са точни и се поддържат в актуален вид
  • Личните данни се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимото за целта
  • ЕЛКОМ-МД поддържа писмени документи за обработката на ЛД

 

Във фирма ЕЛКОМ-МД не се събират, обработват и съхраняват данни, които имат отношение към расов и етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии, организации и сдружения с религиозни, философски, политически и синдикални цели; към сексуален живот, генетични данни и биометрични данни. Не се правят видеозаписи.

 

Събирането, обработката и съхранението на ЛД в ЕЛКОМ-МД е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

 

Съгласие за обработка на ЛД

  • ЛД се събират само след съгласие на субекта на ЛД. Съгласието трябва да е дадено в момента на събиране на ЛД, да е свободно и ясно изразено. То може да бъде оттеглено от субекта във всеки един момент.

 

Права на субекта на ЛД

  • Да бъде информиран
  • Да има достъп до данните си
  • Има право „да бъде забравен”