office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1
Подстанции СрН до 36kV

Подстанциите СрН са съоръжения от електроенергийната система. Те служат за приемане, преобразуване и разпределение на електрическа енергия. Приемат ел.енергия от преносната мрежа средно напрежение СрН 10,20,35kV по кабелен или въздушен вход. Според функциите подстанциите са два основни вида: трансформаторни и разпределителни. В тях могат да се реализират допълнителни функции според конкретните нужди и поректа. 
Комплектните подстанции се изработват в заводски условия, в метални или бетонни корпуси, транспортират се с камион до мястото на обекта, разтоварват се с кран и се монтират. В корпусите са обособени помещения за апаратурата средно и ниско напрежение и за трансформатора. Трансформаторните подстанции включват силови трансформатори, разпределителни устройства и устройства за наблюдение и управление. Тансформаторите могат да са до 1000kVA, според проекта до 4 броя. Подстанциите включват още шинна система, електрически въводи, апарати за комутация и защита СрН и НН и др. Включени са още системи за заземяване, мълниезащита и защита от пожар. Включени са устройства за осветление, вентилация и климатизация.
В подстанцията може да са допълнително включени захранване за собствени нужди, модул мерене на електроенергията, модул за компенсиране на реактивната енергия, автоматизирани системи за наблюдение, защита и контрол и др.

 
Това е една хубава подстанция СрН