office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1

 

Бетонна комплектна трансформаторна подстанция в
монолитна  обвивка БКТП-М
БКТП-М  представлява съвкупност от електрически съоръжения за  трансформиране на електрическата енергия от средно напрежение към нисконапрежение и разпределениеето и. Предвиждат се за свързване към подземни кабелни електропроводни линии. В общия случай се оборудва с разпределителна уредба СрН, до 2бр. комплектно комутационно устройство НН   и  до 2бр.  силови трансформатори. Този тип бетонни трансформатори подстанции се използват в жилищните зони на населените места , където има висока плътност на застрояване и не е необходима сложна конфигорация на разпределителната уредба Ср.Н.
Трансформаторните подстанции от типа БКТП-М-1Т и БКТП-М-2Т са преминали  типови изпитания съгласно стандарт  БДС EN 62271-202 в  националния институт за изследване, разрзботване и изпитване на електрическо оборудване ICMET-Craiova.

БКТП-М-1Т/1

 

Примерна еднолинейна Ел. Схема

Трафопост
БКТП
Разпределение на апаратурата
БКТП-М

БКТП М 1Т/2

Примерна еднолинейна Ел. Схема
монолитно бктп
 

Разпределение на апаратурата
Комплектна трансформаторна подстанция монолитна

БКТП М 1Т/3

Примерна еднолинейна Ел. Схема

 
трансформаторен пост
Разпределение на апаратурата
МБКТП БКТП-М

БКТП М 2Т

Примерна еднолинейна Ел. Схема Разпределение на апаратурата
двутрансформаторен монолитен трафопост Трансформаторна подстанция монолитна
 

 

 
ЕЛКОМ-МД - проектиране, производство и монтаж на  електрооборудване ниско и средно напрежение